Vilkår og betingelser

ROBOYAGI™ App
Vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse

  1. Emne
  2. Ingen godtgjørelse
  3. ROBOYAGI™ app-funksjonalitet
  4. Bruksrettigheter
  5. Dine forpliktelser
  6. ​​Databeskyttelse
  7. Krav i tilfelle defekt vare / Garanti
  8. Ansvarsbegrensning
  9. Ditt erstatningsansvar
  10. Diverse

 

1.   Emne

1.1  Emnet av denne avtalen.

Disse vilkårene og betingelsene (“Avtalen") for “ROBOYAGI™”-appen styrer det juridiske forholdet mellom Techtronic Industries UK Limited (“Vi” / “Oss” / “Vår") og brukere av “ROBOYAGI™”-mobilapplikasjonen (“Du” / “Din”) i forhold til forsyningen og bruken av “ROBOYAGI™-mobilapplikasjonen (“ROBOYAGI™ App”) inkludert fremtidige oppdateringer av ROBOYAGI™-appen.

1.2  Inngåelse av denne Avtalen.

Du inngår denne Avtalen med oss ved å akseptere denne Avtalen under registreringen for en ROBOYAGI™-konto.

1.3  Tilgang til avtale

Du kan få tilgang til avtalen og laste den ned på nett på here.

 

2.   Ingen godtgjørelse

2.1  Ingen kostnader.

Vi gir deg ROBOYAGI™-appen i gjeldende versjon helt gratis.

2.2  Telekommunikasjonskostander.

Noen funksjoner på ROBOYAGI™-appen krever internett-tilkobling på enheten (f.eks smarttelefonen) som ROBOYAGI™-appen er installert på (“Enheten"). Dette kan føre til kostander for datatrafikk i henhold til avtalen din med din nettverksoperatør. Slike kostnader skal dekkes av deg.

 

3.   ROBOYAGI™ app-funksjonalitet

3.  Funksjoner.

Roboyagi™-appen gir funksjoner for produktkontroll, sanntids- og historisk kritisk varslingsrapportering (se punkt 3.2), i forbindelse med ROBOYAGI™ (“ROBOYAGI™”).

3.2  Produktkontroll.

ROBOYAGI™-appen tillater å sette visse parameter i ROBOYAGI™, f.eks. Planlegging av kutt, høydejustering. Kommandoer blir sendt fra Enheten til ROBOYAGI™ via en trådløs nettverkstilkobling. Se ROBOYAGI™-håndboken for å finne ut om og til hvilken grad det kan brukes i forbindelse med ROBOYAGI™-appen.

3.3  Registrering.

For å bruke ROBOYAGI™-appen må du ha en konto (“ROBOYAGI™-konto) i appen. Denne registreringen krever en internett-tilkobling. For å bruke ROBOYAGI™-appen i forbindelse et bestemt, må ROBOYAGI™ (ID) være koblet til ditt ROBOYAGI™. Når du lager en konto, vil dine personopplysninger behandles i henhold til vår personvernerklæring, som du kan finne her here.

3.4  Systemkrav

For å bruke ROBOYAGI™-appen må enheten din oppfylle visse harde- og programvarekrav (f.eks. Versjon av operativsystem, osv.).

3.5  Oppdateringer.

Vi kan fra tid til annen komme med oppdateringen av ROBOYAGI™-appen som også kan inkludere feilrettinger. Det kan også være nødvendig å installere en oppdatering for å sikre interoperabiliteten av ROBOYAGI™-appen med fremtidige utgaver av ROBOYAGI™. Vi anbefaler derfor sterkt å installere oppdateringene. Denne Avtalen skaper ikke en forpliktelse til å gi noen oppdateringer eller oppdateringer med en spesiell funksjonalitet. Dine lovbestemte rettigheter forblir de samme.

3.6  Tilgang til tredjepartsnettsteder, innhold og tjenester.

I den grad ROBOYAGI™-appen gir deg tilgang til tredjepartsnettsteder, innhold og tjenester (“Tredjepartstjenester"), er slike Tredjepartstjenester underlagt respektive personvernrettigheter, vilkår og betingelser som andre tredjeparter.

 

4.   Bruksrettigheter

4.1  Rett til å bruke.

Vi gir deg gratis, ikke-eksklusiv (enkel), ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar, verdensomspennende og evigvarende rett til å bruke ROBOYAGI™-appen på din enhet.

4.2  Modifikasjon og dekompilering

Du skal ikke oversette, tilpasse, omorganisere eller på noen annen måte endre ROBOYAGI™-appen. Du har imidlertid rett til å dekompilere eller på annen måte omvendt konstruere ROBOYAGI™-appen, men bare i den grad som tillates under Seksjon 69e av den tyske opphavsrettsakten (Urhebergesetz) og bare hvis vi innen rimelig tid ikke har gitt deg din skriftlige forespørsel med data og/eller informasjon som kreves for å sikre interoperabiliteten av ROBOYAGI™-appen med en annen programvare.

4.3  Ingen avsløring til tredjeparter.

Du skal ikke leie, lease, låne, selge, lisensiere, tildele, fordele, publisere, overføre eller på annen måte tilgjengeliggjøre ROBOYAGI™-appen eller deler av den, til noen tredjepart, inkludert ved å tilgjengeliggjøre ROBOYAGI™-appen på et nettverk hvor det er tilgjengelig for mer enn én enhet på et gitt tidspunkt.

4.4  Ingen rettigheter i kildekoden.

Du har ingen rettigheter i kildekoden av ROBOYAGI™-appen.

4.5  Reservasjon av rettigheter.

Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i denne Avtalen, forblir alle rettigheter i ROBOYAGI™-appen, særlig opphavsretten og retten til å, på oppfinnelser og andre immaterielle rettigheter, forbli mellom deg og oss utelukkende hos oss.

4.6  Forslag.

I den grad du har idéer og forslag til ROBOYAGI™-appen, har vi rett til å bruke dem gratis for å utvikle, forbedre og selge våre produkter og tjenester.

 

5.   Dine forpliktelser

5.1  Bruk av produktdata.

Du vil kun bruke informasjon gitt av ROBOYAGI™-apen om ROBOYAGI™ eller dens bruk (“Produktdata”) for informasjonsformål.

5.2  Håndbok.

Før du bruker ROBOYAGI™-appen må du lese ROBOYAGI™ brukerhåndboken gitt av oss, og du må bruke ROBOYAGI™ i streng overholdelse av denne informasjonen.

5.3  Lovlig bruk.

Du må bruke ROBOYAGI™-appen i overholdelse med alle lover og reguleringer. Ved bruke ROBOYAGI™-appen må du ikke krenke noen tredjepartsrettigheter (f.eks. Immaterielle rettigheter).

5.4  ​​Databeskyttelse

Produktdataene kan inneholde personopplysninger om deg som vil behandles i henhold til seksjon 6 av vilkårene og betingelsene nedenfor.

5.5  Kontodetaljer.

Du vil holde dine ROBOYAGI™-kontodetaljer konfidensielle og ikke gi ditt passord til andre, eller la andre bruke, eller gi andre tilgang til din ROBOYAGI™-konto.

5.6  Bruk med ROBOYAGI™.

Du må bruke ROBOYAGI™-appen kun i forbindelse med vår ROBOYAGI™. Du må ikke bruke ROBOYAGI™-appen i forbindelse med ROBOYAGI™ fra tredjeparter, med mindre den autoriserte eieren av ROBOYAGI™ har gitt deg tillatelse.

5.7  Videresalg av din ROBOYAGI™.

Hvis du bestemmer deg for å selge din ROBOYAGI™, er det ditt ansvar å sørge for at ROBOYAGI™ er tilbakestilt og gjenopprettet til sin originale fabrikkinnstilling før du gir din ROBOYAGI™ til en kjøper. Slett deretter ROBOYAGI™-appen etter salget. 

Hvis du kjøper en brukt ROBOYAGI™, anbefaler vi at du også tilbakestiller og gjenoppretter den til sin originale fabrikkinnstilling så snart som mulig etter kjøpet.

5.8  Salg, leasing, overføring.

Du kan ikke selge, lease eller på noen annen måte tilgjengeliggjøre ROBOYAGI™-appen til tredjeparter.

 

6.   ​​Databeskyttelse

6.1  Personvernerklæring.

Når du bruker ROBOYAGI™-appen samler, behandler og bruker vi personopplysninger om deg. Du kan finne ut mer om hvordan vi bruker dine personopplysninger i vår personvernerklæring, som du kan finne her here.

6.2  Markedskommunikasjon

Vi vil kun bruke dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring. Dette inkluderer at vi (eller valgte tredjeparter) sender deg markedsføringskommunikasjon der du har gitt oss tillatelse til å gjøre det. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å motta markedsføringskommunikasjon til enhver tid ved å klikke på avmeldingslenken i en slik e-post, eller ved å bruke følgende lenke: https://uk.ryobitools.eu/support-en/unsubscribe/.

 

7.https://uk.ryobitools.eu/support-en/unsubscribe/   Krav i tilfelle defekt vare / Garanti

7.1 Utelukkelse av ansvar

Alle krav (inkludert for retting) i tilfelle av materielle defekter og defekter av tittelen på ROBOYAGI™-appen (“Defekter), særlig garanti for nøyaktighet, fravær av feil, fravær av tredjeparts beskyttelsesrettigheter og opphavsrett, fullstendighet og/eller brukbarhet, er ekskludert, med unntak av tilfeller av en bedragersk skjult feil (se punkt 523 og 524 av den tyske sivilkoden - “BGB”).

7.2  Skadekrav

Du har ingen skadekrav på grunn av defekter på ROBOYAGI™-appen, med mindre vi bedragersk har skjult en feil (se punkt 523 og 524 av den tyske sivilkoden - “BGB”).

 

8.   Ansvarsbegrensning

8.1  Anvendbarhet.

Vårt ansvar for defekter på ROBOYAGI™-appen er begrenset i henhold til punkt 7 av denne avtalen. Ellers er vårt ansvar begrenset i henhold til dette punkt 8.

8.2  Begrensninger i enkelte tilfeller.

Vi er ansvarlige for skader hvis de

a)  har blitt forårsaket av oss eller grov uaktsomhet; eller

B) har blitt forårsaket av vår ringe uaktsomhet eller et materielt brudd på forpliktelser, som forstyrrer oppnåelsen av målet med denne Avtalen eller har blitt forårsaket på grunn av manglende overholdelse av forpliktelser, da selve oppfyllelsen er en avgjørende forutsetning for riktig gjennomføring av denne Avtalen med overholdelse som du kan stole på (viktige forpliktelser).

Eventuelle ytterligere ansvar for oss er unntatt, uavhengig av dets rettslige grunnlag, med mindre vi er ansvarlige for skader på liv, kropp eller helse, på grunn av den eksplisitte antagelsen av en kvalitetsgaranti, en bedragersk skjult feil, eller på grunn av krav under den tyske produktansvarsloven.

8.3  Begrensingen av ansvarsbeløpet.

I tilfelle av klausul 8.2.b) (lite uaktsomt brudd på vesentlige forpliktelser) Vårt ansvar er begrenset til mengden av en typisk forutsigbar skade for en slik type avtale.

8.4  Videre begrensning.

Med hensyn til gratis levering av ROBOYAGI™-appen er vårt ansvar ytterligere begrenset til skader forårsaket av vår hensikt, og grov uaktsomhet og ansvar for skader forårsaket av liten uaktsomhet er ekskludert, slik det fremgår av § 521 BGB.

8.5  Ansatte og lovbestemte representanter.

Ansvarsbegrensningene i denne Avtalen gjelder også dine krav mot våre ansatte og lovbestemte representanter.

9.   Ditt erstatningsansvar

9.1  Erstatningsansvar.

Hvis tredjeparter (inkludert offentlige myndigheter) hevder krav mot oss eller påstår brudd på deres rettigheter, basert på påstanden om at du har brutt denne Avtalen, særlig punkt 5 av denne Avtalen, vil det følgende finne sted: Du vil øyeblikkelig frita oss fra slike krav, tap, kostnader, bøter eller skader forårsaket eller pådratt av oss, støtte oss i vårt juridiske forsvar og frita oss fra alle kostnader for et slikt forsvar (inkludert advokatkostnader).

9.2  Forutsetninger for erstatningsansvar.

Forpliktelsen til å skadesløses i henhold til punkt 9.1 i denne avtalen krever at vi straks skriftlig informerer deg om slike krav, ikke remmer noen bekreftelse eller tilsvarende erklæringer og tillater - på bekostning av deg - å utføre alle rettslige og utenomrettslige saker og/eller forhandlinger angående kravene, hvis og i den grad det er tillatelig ved gjeldende lov. Hvis vi ikke oppfyller disse kravene blir ditt erstatningsansvar redusert deretter. Våre lovbestemte krav (f.eks. for skader) forblir uendret.

9.3  Forbruker.

Dette punkt 9 gjelder ikke hvis du er en naturlig person som inngår i denne Avtalen med formål, som hovedsakelig ikke kan tilskrives din kommersielle eller uavhengige yrkesoppgave (se avsnitt 13 BGB) (“Forbruker").

 

10.   Diverse

10.1  Gjeldende lov.

Denne avtalen er eksklusivt styrt av og fortolket i samsvar med engelske og walisiske lover med unntak av FNs kjøpslov (CISG). Hvis du er en forbruker, gjelder det forrige valget av lovbestemmelser bare i den utstrekning at det ikke frarøver deg gjeldende obligatoriske forbrukerbeskyttelseslover i landet der du vanligvis er bosatt når du installerer ROBOYAGI™-appen.

10.2  Tolkning.

Vilkår i denne Avtalen skal tolkes i samsvar med den engelske lov.

10.3  Sted for jurisdiksjon.

Hvis du er en kjøpmann, er det eksklusive stedet for jurisdiksjon vårt etableringssted; vi har imidlertid rett til å saksøke deg på ditt registrerte kontor.

10.4  Tilsidesettelse

Hvis individuelle bestemmelser i denne Avtalen er eller bli ineffektive, påvirker ikke dette effektiviteten av de resterende bestemmelsene.